Tripursundari Sumangala (Aarati)

त्रिपुरसुंदरी सुमंगला … त्रिपुरसुंदरी सुमंगला। महादेवि॥ मधुमति जगदंब श्यामला॥ध्रु.॥ महाराज्ञि मंत्रमातृका। महादेवि॥ मातंगमुनि कुमारिका॥ मधुवर्षिणि मधुहर्षिणि मधुभाषिणि मधुहासिनि। मायापति सन्माणिक मूर्ति चित्कला॥ महादेवि॥ मधुमति जगदंब श्यामला॥ धूमावति धन्यधृतपदा।...