Contacts

Secretary:
Anandraj Prabhu
+91 9448128389
Jt. Secretary:
Chaitanyaraj Prabhu
+91 9448469913
Donations:
Ganesh Satonkar
+91 7795791025
Annadaan:
Prabhakar Naik
+91 994511024
Accommodation:
Prakash Kulkarni
+91 9902453075
Ishwar Kulkarni
+91 973108499
Arjit Seva:
Bhimsen Sambrani
+91 9449181955
Praveen Kulkarni
+91 9591120676
Kalyan Mantapam Booking:
Manikrao Kulkarni
+91 9036656829
Veda Patahshala:
Vitthal Kulkarni
+91 9880559985

Contact Us