Select Page

सुवर्णघर्मानुवाक:

ॐ तच्छं॒ योरावृ॑णीमहे।
गा॒तुं य॒ज्ञाय॑।
गा॒तुं य॒ज्ञप॑तये।
दैवी᳚स्व॒स्तिर॑स्तु नः।
स्व॒स्तिर्मानु॑षेभ्यः।
ऊ॒र्ध्वं जि॑गातु भेष॒जम्।
शं नो॑ अस्तु द्वि॒पदे᳚।
शं चतु॑ष्पदे।।

सु॒वर्णं॑ घ॒र्मं परि॑वेद वे॒नम्।
इन्द्र॑स्या॒त्मानं॑ दश॒धा चर॑न्तम्।
अ॒न्तस्स॑मु॒द्रे मन॑सा॒ चर॑न्तम्।
ब्रह्माऽन्व॑विन्द॒द्दश॑होतार॒मर्णे᳚।
अ॒न्तः प्रवि॑ष्टः शा॒स्ता जना॑नाम्।
एक॒स्सन्ब॑हु॒धा वि॑चारः।
श॒तꣳशु॒क्राणि॒ यत्रैकं॒ भव॑न्ति।
सर्वे॒ वेदा॒ यत्रैकं॒ भव॑न्ति।
सर्वे॒ होता॑रो॒ यत्रैकं॒ भव॑न्ति।
स॒ मान॑सीन आ॒त्मा जना॑नाम्।।

अ॒न्तः प्रवि॑ष्टः शा॒स्ता जना॑ना॒ꣳ॒ सर्वा᳚त्मा।
सर्वा᳚: प्र॒जा यत्रैकं॒ भव॑न्ति।
चतु॑र्होतारो॒ यत्र॑ स॒म्पदं॒ गच्छ॑न्ति दे॒वैः।
स॒ मान॑सीन आ॒त्मा जना॑नाम्।
ब्रह्मेन्द्र॑म॒ग्निं जग॑तः प्रति॒ष्ठाम्।
दि॒व आ॒त्मानꣳ॑ सवि॒तारं॒ बृह॒स्पति᳚म्।
चतु॑र्होतारं प्र॒दिशोऽनु॑क्लृ॒प्तम्।
वा॒चो वी॒र्यं॑ तप॒साऽन्व॑विन्दत्।
अ॒न्तः प्रवि॑ष्टं क॒र्तार॑मे॒तम्।
त्वष्टा॑रꣳ रू॒पाणि॑ विकु॒र्वन्तं॑ विप॒श्चिम्।।

अ॒मृत॑स्य प्रा॒णं य॒ज्ञमे॒तम्।
चतु॑र्होतृणामा॒त्मानं॑ क॒वयो॒ निचि॑क्युः।
अ॒न्तः प्रवि॑ष्टं क॒र्तार॑मे॒तम्।
दे॒वानां॒ बन्धु॒ निहि॑तं॒ गुहा॑सु।
अ॒मृते॑न क्लृ॒प्तं य॒ज्ञमे॒तम्।
चतु॑र्होतृणामा॒त्मानं॑ क॒वयो॒ निचि॑क्युः।
श॒तं नि॒युतः॒ परि॑वेद॒ विश्वा॑ वि॒श्ववा॑रः।
विश्व॑मि॒दं वृ॑णाति।
इन्द्र॑स्या॒त्मा निहि॑त॒: पञ्च॑होता।
अ॒मृतं॑ दे॒वाना॒मायु॑: प्र॒जाना᳚म्।।

इन्द्र॒ꣳ॒ राजा॑नꣳ सवि॒तार॑मे॒तम्।
वा॒योरा॒त्मानं॑ क॒वयो॒ निचि॑क्युः।
र॒श्मिꣳ र॑श्मी॒नां मध्ये॒ तप॑न्तम्।
ऋ॒तस्य॑ प॒दे क॒वयो॒ निपा᳚न्ति।
य आ᳚ण्डको॒शे भुव॑नं बि॒भर्ति॑।
अनि॑र्भिण्ण॒: सन्नथ॑ लो॒कान् वि॒चष्टे᳚।
यस्या᳚ण्डको॒शꣳ शुष्म॑मा॒हुः प्रा॒णमुल्ब᳚म्।
तेन॑ क्लृ॒प्तो॑ऽमृते॑ना॒हम॑स्मि।
सु॒वर्णं॒ कोश॒ꣳ॒ रज॑सा॒ परी॑वृतम्।
दे॒वानां᳚ वसु॒धानीं᳚ वि॒राज᳚म्।।

अ॒मृत॑स्य पू॒र्णां तामु॑ क॒लां विच॑क्षते।
पाद॒ꣳ॒ षड्ढो॑तु॒र्न किला॑ विविथ्से।
येन॒र्तव॑: पञ्च॒धोत क्लृ॒प्ताः।
उ॒त वा॑ ष॒ड्धा मन॒सोत क्लृ॒प्ताः।
तꣳ षड्ढो॑तारमृ॒तुभिः॒ कल्प॑मानम्।
ऋ॒तस्य॑ प॒दे क॒वयो॒ निपा᳚न्ति।
अ॒न्तः प्रवि॑ष्टं क॒र्तार॑मे॒तम्।
अ॒न्तश्च॒न्द्रम॑सि॒ मन॑सा॒ चर॑न्तम्।
स॒हैव सन्तं॒ न विजा॑नन्ति दे॒वाः।
इन्द्र॑स्या॒त्मानꣳ॑ शत॒धा चर॑न्तम्।।

इन्द्रो॒ राजा॒ जग॑तो॒ य ईशे᳚।
स॒प्तहो॑ता सप्त॒धा विक्लृ॑प्तः।
परे॑ण॒ तन्तुं॑ परिषि॒च्यमा॑नम्।
अ॒न्तरा॑दि॒त्ये मन॑सा॒ चर॑न्तम्।
दे॒वाना॒ꣳ॒ हृद॑यं॒ ब्रह्माऽन्व॑विन्दत्।
ब्रह्मै॒तद्ब्रह्म॑ण॒ उज्ज॑भार।
अ॒र्कꣳश्चोत॑न्तꣳ सरि॒रस्य॒ मध्ये᳚।
आ यस्मि᳚न्थ्स॒प्त पेर॑वः।
मेह॑न्ति बहु॒लाꣳ श्रिय᳚म्।
ब॒ह्व॒श्वामि॑न्द्र॒ गोम॑तीम्।।

अच्यु॑तां बहु॒लाꣳ श्रिय᳚म्।
स हरि॑र्वसु॒वित्त॑मः।
पे॒रुरिन्द्रा॑य पिन्वते।
ब॒ह्व॒श्वामि॑न्द्र॒ गोम॑तीम्।
अच्यु॑तां बहु॒लाꣳ श्रिय᳚म्।
मह्य॒मिन्द्रो॒ निय॑च्छतु।
श॒तꣳश॒ता अ॑स्य यु॒क्ता हरी॑णाम्।
अ॒र्वाङाया॑तु॒ वसु॑भी र॒श्मिरिन्द्र॑:।
प्रमꣳह॑माणो बहु॒लाꣳ श्रिय᳚म्।
र॒श्मिरिन्द्र॑स्सवि॒ता मे॒ निय॑च्छतु।।

घृ॒तन्तेजो॒ मधु॑मदिन्द्रि॒यम्।
मय्य॒यम॒ग्निर्द॑धातु।
हरिः॑ पत॒ङ्गः प॑ट॒री सु॑प॒र्णः।
दि॒वि॒क्षयो॒ नभ॑सा॒ य एति॑।
स न॒ इन्द्र॑: कामव॒रं द॑दातु।
पञ्चा॑रं च॒क्रं परि॑वर्तते पृ॒थु।
हिर॑ण्यज्योतिः सरि॒रस्य॒ मध्ये᳚।
अज॑स्रं॒ ज्योति॒र्नभ॑सा॒ सर्प॑देति।
स न॒ इन्द्र॑: कामव॒रं द॑दातु।
स॒प्त यु॑ञ्जन्ति॒ रथ॒मेक॑चक्रम्।।

एको॒ अश्वो॑ वहति सप्तना॒मा।
त्रि॒नाभि॑ च॒क्रम॒जर॒मन॑र्वम्।
येने॒मा विश्वा॒ भुव॑नानि तस्थुः।
भ॒द्रं पश्य॑न्त॒ उप॑सेदु॒रग्रे᳚।
तपो॑ दी॒क्षामृष॑यः सुव॒र्विद।
तत॑: क्ष॒त्रं बल॒मोज॑श्च जा॒तम्।
तद॒स्मै दे॒वा अ॒भिसन्न॑मन्तु।
श्वे॒तꣳ र॒श्मिं बो॑भु॒ज्यमा॑नम्।
अ॒पान्ने॒तारं॒ भुव॑नस्य गो॒पाम्।
इन्द्रं॒ निचि॑क्युः पर॒मे व्यो॑मन्।।

रोहि॑णीः पिङ्ग॒ला एक॑रूपाः।
क्षर॑न्तीः पिङ्ग॒ला एक॑रूपाः।
श॒तꣳ स॒हस्रा॑णि प्र॒युता॑नि॒ नाव्या॑नाम्।
अ॒यं यः श्वे॒तो र॒श्मिः।
परि॒ सर्व॑मि॒दं जग॑त्।
प्र॒जां प॒शून्धना॑नि।
अ॒स्माकं॑ ददातु।
श्वे॒तो र॒श्मिः परि॒ सर्वं॑ बभूव।
सुव॒न्मह्यं॑ प॒शून् वि॒श्वरू॑पान्।
प॒त॒ङ्गम॒क्तमसु॑रस्य मा॒यया᳚।।

हृ॒दा प॑श्यन्ति॒ मन॑सा मनी॒षिण॑:।
स॒मु॒द्रे अ॒न्तः क॒वयो॒ विच॑क्षते।
मरी॑चीनां प॒दमि॑च्छन्ति वे॒धस॑:।
प॒त॒ङ्गो वाचं॒ मन॑सा बिभर्ति।
तां ग॑न्ध॒र्वो॑ऽवद॒द्गर्भे॑ अ॒न्तः।
तां द्योत॑मानाꣳ स्व॒र्यं॑ मनी॒षाम्।
ऋ॒तस्य॑ प॒दे क॒वयो॒ निपा᳚न्ति।
ये ग्रा॒म्याः प॒शवो॑ वि॒श्वरू॑पाः।
विरू॑पा॒स्सन्तो॑ बहु॒धैक॑रूपाः।
अ॒ग्निस्ताꣳ अग्रे॒ प्रमु॑मोक्तु दे॒वः।।

प्र॒जाप॑तिः प्र॒जया॑ संविदा॒नः।
वी॒तꣳ स्तु॑केस्तुके।
यु॒वम॒स्मासु॒ निय॑च्छतम्।
प्रप्र॑ य॒ज्ञप॑तिन्तिर।
ये ग्रा॒म्याः प॒शवो॑ वि॒श्वरू॑पाः।
विरू॑पा॒स्सन्तो॑ बहु॒धैक॑रूपाः।
तेषाꣳ॑ सप्ता॒नामि॒ह रन्ति॑रस्तु।
रा॒यस्पोषा॑य सुप्रजा॒स्त्वाय॑ सु॒वीर्या॑य।
य आ॑र॒ण्याः प॒शवो॑ वि॒श्वरू॑पाः।
विरू॑पा॒स्सन्तो॑ बहु॒धैक॑रूपाः।।

वा॒युस्ताꣳ अग्रे॒ प्रमु॑मोक्तु दे॒वः।
प्र॒जाप॑तिः प्र॒जया॑ संविदा॒नः।
इडा॑यै सृ॒प्तं घृ॒तव॑च्चराच॒रम्।
दे॒वा अन्व॑विन्द॒न्गुहा॑हि॒तम्।
य आ॑र॒ण्याः प॒शवो॑ वि॒श्वरू॑पाः।
विरू॑पा॒स्सन्तो॑ बहु॒धैक॑रूपाः।
तेषाꣳ॑ सप्ता॒नामि॒ह रन्ति॑रस्तु।
रा॒यस्पोषा॑य सुप्रजा॒स्त्वाय॑ सु॒वीर्या॑य।।

ॐ तच्छं॒ योरावृ॑णीमहे।
गा॒तुं य॒ज्ञाय॑।
गा॒तुं य॒ज्ञप॑तये।
दैवी᳚स्व॒स्तिर॑स्तु नः।
स्व॒स्तिर्मानु॑षेभ्यः।
ऊ॒र्ध्वं जि॑गातु भेष॒जम्।
शं नो॑ अस्तु द्वि॒पदे᳚।
शं चतु॑ष्पदे।।

 

महामंत्र

श्री भक्तकार्यकल्पद्रुम गुरुसार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगिमहाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमतसस्थापित श्री सद्गुरु माणिकप्रभु महाराज की जय!

 

CONTACT US

Shri Manik Prabhu Samsthan,
Maniknagar,
Dist. Bidar,
Karnataka - 585353  (India)

E-mail: maniknagar@gmail.com 

Admin:  9448469913, 9448128389
Office: 9535119497,  9036656829
Seva Booking: 9008894889
Accommodation: 9902453075, 9731089499